Rekrutacja do przedszkola podczas COVID-19 trwa od 15 do 20.05.2020 r. - zapoznaj się z procedurami, wypełnij wymagane dokumenty, które znajdują się w zakładce COVID-19

  Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek.

files/14052020_Deklaracja-uczeszczania-dyzur-COVID-19.pdf

files/14_oswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wykonywaniu_pracy_w_formie_stacjonarnej.pdf

files/14_Kryteria_kwalifikacji_dzieci.pdf

files/14_Procedura_bezpieczenstwa_w_przedszkolach.pdf

files/14_Procedura_na_wypadek_stwierdzenia_podejrzenia_zakazenia.pdf

                Od 25 maja miejskie przedszkola wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Przed epidemią koronawirusa w placówkach było ok. 9,5 tys. miejsc. Obecnie może być dostępnych ok. 4 tys. Dlatego też zespół przy Prezydencie Miasta Białegostoku przygotował kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli uwzględnione zostaną w pierwszej kolejności następujące kryteria:

rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Białegostoku.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,

dziecko osoby samotnie wychowującej,

dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

Jeśli zastosowanie ww. kryteriów nie wypełni limitu miejsc posiadanych przez przedszkole, przy zachowaniu zasady pracujących rodziców, zastosowane zostanie kryterium punktów uzyskanych przez dane dziecko podczas jego rekrutacji do przedszkola (zaczynając od najwyższej wartości) oraz wieku dziecka (rozpoczynając od dzieci najstarszych: uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia).

W przypadku większej liczby chętnych niż możliwości organizacyjnych przedszkola Miasto w porozumieniu z dyrektorem macierzystej placówki, wskaże dziecku inne przedszkole, w którym zostanie ono otoczone opieką.

Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola i dostarczyć ją na 2 dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka do placówki.

Warto też pamiętać, że rodzice po 24 maja nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.