PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W BIAŁYMSTOKU w roku szkolnym 2020/2021

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola  files/Zacznik_nr_1.pdf
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola files/Zacznik_nr_2.pdf
 3. Dziesięć zasad bezpiecznego zachowania files/Zacznik_nr_3.pdf

 

Podstawa prawna :

 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnychu ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higienyw publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493 ze zm.),
 • art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020 r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r. ze zmianami.
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 2 lipca2020 r. ze zmianami.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19; Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanegoz zakażeniem
 3. Posyłanie dziecka do przedszkolapowinno następować, po przeanalizowaniu przez rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID -19. Dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenie zawarte w Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19.

§ 2. ORGANIZACJA

 1. Dzieci pod opieką nauczyciela będą przebywać w grupach maksymalnie 25 -osobowych .
 2. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 3. Do sali przypisana jest również pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa.
 4. Do placówki mają wstęp pracownicy przedszkola i dzieci oraz rodzice tylko do szatni przedszkolnej z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności ( 1 rodzic-z dzieckiem/dziećmi, dystans społeczny- min.2 m., osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzic wypełniadeklarację zał. nr 1 oraz zał. nr 2. Dostarcza je we wrześniu podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wysyła drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 7. Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych.Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
 8. Rodzice przekazują zgodę na mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.
 9. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania gow zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego.
 10.   Na okres reżimu sanitarnego rezygnuje się z leżakowania.
 11. Grupy przedszkolne nie spotykają się ze sobą.
 12. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sali.
 13. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 14.   Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych, produktów żywnościowych i zabawek z domu do przedszkola.
 15. Dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu, przed i po posiłkach, po przyjściu z ogrodu, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach).
 16. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.
 17. Dzieci wychodzą na plac zabaw rotacyjnie, aby grupy się nie stykały.
 18. Dzieci spożywają posiłki w sali; przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.
 19. Wodę dzieciom w sali podaje nauczyciel.
 20. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach,łazienkach, korytarzach,odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i in.
 21. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.
 22. Po dezynfekcji wszystkie pomieszczenia są wietrzone zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.

§ 3. PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA

 1. Dzieci przyprowadzane są tylko w godzinach 6:30 - 8:30. Po tym czasie przedszkole jest zamknięte, wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 2. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe. Przyprowadzenie dzieckado przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich zajęciach oraz na wyjście na plac przedszkolny.
 3. Do przedszkola, w danym dniu, dziecko przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
 4. Pracownik przedszkola odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka wykazującego objawy chorobowe bez względu na przyczynę ich występowania,w tym w szczególności kaszel, katar, podwyższona temperatura 37,2ºC.
 5. Rodzice dzieci wchodzą na teren przedszkola tylko do szatni , przestrzegając rygorystycznie zasad zachowania ostrożności (odstęp 2m, osłona ust i nosa, rękawiczki).
 6. Obowiązkowo korzysta z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych.
 7. Każdy rodzic przynosi do przedszkola: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz kapcie i zostawia w półce dziecka w szatni.
 8. Dzieci odbierane są przez rodzica w godzinach 14:30 – 16:30.
 9. Podczas rozchodzenia się dzieci do domu nauczyciel przekazuje dziecko dyżurnej osobie, następnie przekazuje oczekującemu w szatni rodzicowi.
 10. W przypadku konieczności wcześniejszego zabrania dziecka rodzic ma obowiązek o tym fakcie poinformować pracownika przedszkola.
 11. Rejestrowanie czasu pobytu – przyjście i wyjście dzieckaodbywa się przez rodziców poprzez przyłożeniekarty Stoperek do czytnika w szatni przedszkolnej.
 12. W przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności przez rodzicówmoże być podjęta decyzjao niewpuszczaniu rodziców do przedszkola.

§ 4. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu .
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannielub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także dyrektorowi przedszkola.
 5. Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 10. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

§ 5. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w przedszkolu do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środkówdo dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 6. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcjez zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci umieszczone w widocznych miejscach w placówce.
 7. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.

§ 6. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdemu pracownikowi przed wejściem do przedszkola będzie mierzona temperatura.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscachw placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 4. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

 Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

 1. Nauczyciele organizują działania dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci umieszczonej w widocznych miejscach w łazience.
 4. Przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw.
 5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na przedszkolny plac zabaw.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, tak aby grupynie mieszały się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 8. Organizują codzienną gimnastykę podczas wietrzenia sali.
 9. Często/co godzinę/ wietrzą sale.

 Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźna oddziałowa:

 1. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 2. Odbiera dziecko od rodzica i odprowadza je do sali zajęć.
 3. Podczas rozchodzenia się dzieci odbiera je z sali i przekazuje w szatnirodzicowi.
 4. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego 2m i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków i in..
 5. Dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.
 6. Czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci i personel przynajmniej2 razy na dobę.
 7. Czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.

 Personel kuchni :

 1. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki)
 3. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców
 4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni
 5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, nauczycielami, pomocą nauczyciela, woźnymi oddziałowymi.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.

2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.