Aktualizacja Procedury 27 sierpnia 2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1        W BIAŁYMSTOKU w roku szkolnym 2020/2021

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnychu ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higienyw publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493 ze zm.),
 • art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020 r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r. ze zmianami.
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 2 lipca2020 r. ze zmianami.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli……

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19; Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanegoz zakażeniem
 3. Posyłanie dziecka do przedszkolapowinno następować, po przeanalizowaniu przez rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID -19. Dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenie zawarte w Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19.

§ 2.

ORGANIZACJA

 1.  
 2.  Powierzchnia sali do 5 dzieci, powinna wynosić co najmniej 15 m², w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m², jednakże nie może być mniejsza niż 1,5 m².
 3. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4.  
 5. Do sali przypisana jest również pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa.
 6. Do placówki mają wstęppracownicy przedszkola i dzieci oraz rodzice tylko do szatni przedszkolnej z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności ( 1 rodzic-z dzieckiem/dziećmi, dystans społeczny- min.1,5m., osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Rodzic wypełniadeklarację zał. nr 1 oraz zał. nr 2. Dostarcza je we wrześniupodczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wysyła drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 9. Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych.Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
 10. Rodzice przekazują zgodę na mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.
 11. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania gow zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego.
 12.   Na okres reżimu sanitarnego rezygnuje się z leżakowania.
 13. Grupy przedszkolne nie spotykają się ze sobą.
 14. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sali.
 15. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 16.   Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych, produktów żywnościowych i zabawek z domu do przedszkola.
 17. Dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu, przed i po posiłkach, po przyjściu z ogrodu, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach).
 18. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.
 19. Dzieci wychodzą na plac zabaw rotacyjnie, aby grupy się nie stykały.
 20. Dzieci spożywają posiłki w sali; przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.
 21. Wodę dzieciom w sali podaje nauczyciel.
 22. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i in.
 23. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.
 24. Po dezynfekcji wszystkiepomieszczenia są wietrzone zgodnie zzaleceniami producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.

§ 3.

PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA

 1. Dzieci przyprowadzane są tylko w godzinach 6:30 - 8:30. Po tym czasie przedszkole jest zamknięte, wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 2. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe. Przyprowadzenie dzieckado przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich zajęciach oraz na wyjście na plac przedszkolny.
 3. Do przedszkola, w danym dniu, dziecko przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
 4. Pracownik przedszkola odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka wykazującego objawy chorobowe bez względu na przyczynę ich występowania,w tym w szczególności kaszel, katar, podwyższona temperatura 37,2ºC.
 5. Rodzice dzieciwchodzą na teren przedszkola tylko do szatni , przestrzegając rygorystycznie zasad zachowania ostrożności (odstęp , osłona ust i nosa, rękawiczki).
 6. Obowiązkowo korzysta z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych.
 7. Każdy rodzic przynosi do przedszkola: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz kapcie i zostawia w półce dziecka w szatni.
 8. Dzieci odbierane są przez rodzica w godzinach 14:30 – 16:30.
 9. Podczas rozchodzenia się dzieci do domu nauczyciel przekazuje dzieckodyżurnej osobie,następnie przekazuje oczekującemu w szatnirodzicowi.
 10. W przypadku konieczności wcześniejszego zabrania dziecka rodzic ma obowiązek o tym fakcie poinformować pracownika przedszkola.
 11. Rejestrowanie czasu pobytu – przyjście i wyjście dzieckaodbywa się przez rodziców poprzez przyłożeniekarty Stoperek do czytnika w szatni przedszkolnej.
 12. W przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności przez rodzicówmoże być podjęta decyzjao niewpuszczaniu rodziców do przedszkola.

§ 4.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu .
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannielub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także dyrektorowi przedszkola.
 5. Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 10. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

§ 5.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w przedszkolu do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środkówdo dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 6. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcjez zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci umieszczone w widocznych miejscach w placówce.
 7. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.

§ 6.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1.  
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscachw placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 4. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

 Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

 1. Nauczyciele organizują działaniadydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolui dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci umieszczonej w widocznych miejscach w łazience.
 4. Przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw.
 5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na przedszkolny plac zabaw.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, tak aby grupynie mieszały się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 8. Organizują codzienną gimnastykę podczas wietrzenia sali.
 9. Często/co godzinę/ wietrzą sale.

 Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźna oddziałowa:

 1. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 2. Odbiera dziecko od rodzica i odprowadza je do sali zajęć.
 3. Podczas rozchodzenia się dzieci odbiera je z sali i przekazuje w szatnirodzicowi.
 4. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków i in..
 5. Dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.
 6. Czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci i personel przynajmniej2 razy na dobę.
 7. Czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.

 Personel kuchni :

 1. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki)
 3. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców
 4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni
 5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, nauczycielami, pomocą nauczyciela, woźnymi oddziałowymi.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.

2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.

 

 ZAŁĄCZNIKI:

 1. Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
 3. Dziesięć zasad bezpiecznego zachowania

 

 

 

Załącznik nr 1

Deklaracja uczęszczania dziecka

do Przedszkola Samorządowego nr 1  w Białymstoku  w okresie pandemii COVID-19

 

 Deklaruję przyprowadzenie ....................................................................................................................

                                                                                       (imię i nazwisko dziecka)                                                                

do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku  działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 od dnia   ............................................................................................

 adres zamieszkania dziecka…………………….…………….……………………………

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów……………………………………………………

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:

 Matka dziecka: tel. …………………………    Ojciec dziecka: tel. ………………………

II. Oświadczenie o stanie zdrowia

 Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. Ponadto nie miało świadomego kontaktu:

 a) z osobą chorą na koronawirusa

 b) z osobą będącą w izolacji

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

 III. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu

 Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę Przedszkola Samorządowego nr 1  w Białymstoku działającego w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma  istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19:

a) dziecku

b) rodzicom/ opiekunom

c) innym domownikom i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń. 

 IV. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola

 Oświadczam, że będziemy osobiście lub przez osoby przez nas upoważnione przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola we wskazanych godzinach. 

V. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki                  w okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.

 VI. Wyrażam zgodę w razie potrzeby do pomiaru temperatury u mojego dziecka.

 VII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

 

 

 

 

Białystok, dnia .......................        ........................................                ………………………

                                                                podpis matki                                   podpis ojca                                            

 

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.”

 

 

 

Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka

do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku

w okresie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów

 prawa jest: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku

                                                                              

 z siedzibą przy ul. Kawaleryjskiej 70A, kod pocztowy 15- 325 Białystok.

 adres e-mail do korespondencji:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Białymstoku jest Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Kułakowska, adres e-mail do korespondecji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu ustalenia dostępu dziecka do opieki przedszkolnej oraz przeprowadzenia badań temperatury ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                  na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi                      lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą,                w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).

 • kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu,  informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych),

• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;

• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym,                     a ich niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna. Odmowa  może wpłynąć na odmowną decyzję w sprawie objęcia dziecka  opieką przedszkolną.

Białystok dn………………………….                                      …………………………………………………………………

                                                                                                       Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą

 

Załącznik nr 2

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka)

/Rodzice wstawiają tylko dane osób upoważnionych /

Lp.

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr dowodu osobistego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

DZIESIĘĆ ZASAD BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA

 1. Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą i mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami (min.60% ) Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
 2. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych

Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

 1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

 1. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.

  Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą

  być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego.

 1. Regularnie dezynfekuj swój telefon.

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np. :wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym) Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 1. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, z którą rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 1. Stosuj ochrony podczas kichania i kaszlu.

Podczas kaszlu i kichania należy  zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min.60% ). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 1. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypij około 3 litrów płynów ( najlepiej wody)

 1. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

 

 

 

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.