Aktualności 2020-2021

 

 

Zachęcamy rodziców  oraz ich dzieci do aktywnego uczestnictwa - nasze dzieci uwielbiają malować, rysować, wycinać, lepić z plasteliny, eksperymentować po prostu tworzyć. Teraz razem z „Tworzymy razem” proponujemy rodzicom i dzieciom  spędzenie kreatywnego czasu z dziećmi. Dzieci nudzą się w domu. I to najwyższy czas aby zająć je czymś bardziej interesującym niż zabawki i bajki w telewizji oraz to kwadratowe pudło i internet. Zamiast wypalać im oczy zastanówcie sie czym zająć nasze dzieciaki. Jeśli jednak twoje dziecko uwielbia spędzać czas na tworzeniu artystycznych dzieł to na pewno nie będzie się nudziło razem z mamą, kiedy będziecie tworzył cos z niczego. Poświęcając dziecku czas uczymy go nie tylko kreatywności ale i miłości do drugiego człowieka. Spędzając z nim czas damy mu odczuć, że jesteśmy rodziną, ze jesteśmy sobie bliscy. Nie tylko od święta ale i na co dzień. I zawsze możemy na sobie polegać i powierzać sobie tajemnice. Dzieciom spodobają sie pomysły i może zagoszczą u Was na stałe w domach.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1        W BIAŁYMSTOKU w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna : 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higienyw publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 ze zm).

Szczegółowe wytyczne MEN, Ministerstwa Zdrowia i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. znajdują się na stronie www.gov.pl oraz www.gis.gov.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19; Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanegoz zakażeniem
 3. Posyłanie dziecka do przedszkolapowinno następować, po przeanalizowaniu przez rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID -19. Dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenie zawarte w Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19.

§ 2. ORGANIZACJA

 1. Powierzchnia sali do 5 dzieci, powinna wynosić co najmniej 15 m², w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m², jednakże nie może być mniejsza niż 1,5 m².
 2. Każda grupa dzieci w godzinach pracy oddziału przebywa w wyznaczonej sali. Poza godzinami pracy oddziału przedszkole sprawuje opiekę w grupach dyżurnych (łączonych)
 3. Do sali przypisana jest również pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa.
 4. Do placówki mają wstęppracownicy przedszkola i dzieci oraz rodzice tylko do szatni przedszkolnej z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności ( 1 rodzic-z dzieckiem/dziećmi, dystans społeczny- min.1,5m., osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (temperatura powyżej 37,2ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odbiór dziecka przez upoważnione osoby pełnoletnie. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
 7. Rodzice przekazują zgodę na mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.
 8. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania gow zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego.
 9.   Zaleca się organizację leżakowania/odpoczynku z zachowaniem zasad higieny. Wskazane jest pranie pościeli raz w tygodniu.
 10. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sali.
 11. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 12.   Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych, produktów żywnościowych i zabawek z domu do przedszkola.
 13. Dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu, przed i po posiłkach, po przyjściu z ogrodu, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach).
 14. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.
 15. Dzieci wychodzą na plac zabaw rotacyjnie, aby grupy się nie stykały.
 16. W przypadku wyjść/wyjazdów poza teren przedszkola na terenie Miasta Białystok ( spacer, wycieczka, teatr, kino, muzeum, galeria) zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i dostosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 17. Na terenie przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań.
 18. Dzieci spożywają posiłki w sali; przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.
 19. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i in.
 20. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.
 21. Po dezynfekcji wszystkiepomieszczenia są wietrzone zgodnie zzaleceniami producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.

§ 3. PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA

 1. Dzieci przyprowadzane są tylko w godzinach 6:30 - 8:30. Po tym czasie przedszkole jest zamknięte, wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 2. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe. Przyprowadzenie dzieckado przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich zajęciach oraz na wyjście na plac przedszkolny.
 3. Do przedszkola, w danym dniu, dziecko przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
 4. Pracownik przedszkola odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka wykazującego objawy chorobowe bez względu na przyczynę ich występowania,w tym w szczególności kaszel, katar, podwyższona temperatura 37,2ºC.
 5. Rodzice dzieciwchodzą na teren przedszkola tylko do szatni , przestrzegając rygorystycznie zasad zachowania ostrożności (odstęp 1,5 m, osłona ust i nosa, rękawiczki).
 6. Obowiązkowo korzysta z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych.
 7. Każdy rodzic przynosi do przedszkola: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz kapcie i zostawia w półce dziecka w szatni.
 8. Dzieci odbierane są przez rodzica w godzinach 14:30 – 16:30.
 9. Podczas rozchodzenia się dzieci do domu nauczyciel przekazuje dzieckodyżurnej osobie,następnie przekazuje oczekującemu w szatnirodzicowi.
 10. W przypadku konieczności wcześniejszego zabrania dziecka rodzic ma obowiązek o tym fakcie poinformować pracownika przedszkola.
 11. Rejestrowanie czasu pobytu – przyjście i wyjście dzieckaodbywa się przez rodziców poprzez przyłożeniekarty Stoperek do czytnika w szatni przedszkolnej.

§ 4. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu .
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka.
 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannielub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także dyrektorowi przedszkola.
 5. Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów sugerujących objawy chorobowe (temperatura powyżej 37,2ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 7. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 9. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

 

§ 5. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w przedszkolu do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środkówdo dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 6. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcjez zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci umieszczone w widocznych miejscach w placówce.
 7. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.

§ 6. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 2. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscachw placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 3. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

 Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

 1. Nauczyciele organizują działaniadydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolui dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci umieszczonej w widocznych miejscach w łazience.
 4. Przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw.
 5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na przedszkolny plac zabaw.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, tak aby grupynie mieszały się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 8. Często/co godzinę/ wietrzą sale.

 Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźna oddziałowa:

 1. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 2. Odbiera dziecko od rodzica i odprowadza je do sali zajęć.
 3. Podczas rozchodzenia się dzieci odbiera je z sali i przekazuje w szatnirodzicowi.
 4. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego 1,5 m i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków i in..
 5. Czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci i personel przynajmniej2 razy na dobę.

 Personel kuchni :

 1. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki)
 3. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców
 4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni
 5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, nauczycielami, pomocą nauczyciela, woźnymi oddziałowymi.

 

 

§ 7. PODEJRZENIE ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/PRACOWNIKA

1. Jeżeli u dziecka/pracownika przebywającego w przedszkolu wystąpią niepokojące objawy typu: podwyższona temperatura, kaszel, duszności, powiadamiamy niezwłocznie  rodziców        ( w przypadku dziecka) oraz odizolowujemy dziecko/pracownika w miejscu do tego przygotowanym ( izolatorium).

2. O podejrzeniu zakażenia dyrektor powiadamia Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku tel: 85 732 52 36 lub 222 500 115 oraz organ prowadzący przedszkole ( Departament Edukacji tel: 85 869 63 30).

3. Wszelkie działania podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z PSSE i organem prowadzącym.

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 na terenie przedszkola powinny zostać zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.

2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.

 

 ZAŁĄCZNIKI:

 1. Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

Załącznik nr 1

Deklaracja uczęszczania dziecka

do Przedszkola Samorządowego nr 1  w Białymstoku  w okresie pandemii COVID-19

 

 Deklaruję przyprowadzenie ....................................................................................................................

                                                                                       (imię i nazwisko dziecka)                                                                

do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku  działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 od dnia   ............................................................................................

 adres zamieszkania dziecka…………………….…………….……………………………

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów……………………………………………………

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:

 Matka dziecka: tel. …………………………    Ojciec dziecka: tel. ………………………

II. Oświadczenie o stanie zdrowia

 Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. Ponadto nie miało świadomego kontaktu:

 a) z osobą chorą na koronawirusa

 b) z osobą będącą w izolacji

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

 III. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu

 Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę Przedszkola Samorządowego nr 1  w Białymstoku działającego w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma  istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19:

a) dziecku

b) rodzicom/ opiekunom

c) innym domownikom i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń. 

 IV. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola

 Oświadczam, że będziemy osobiście lub przez osoby przez nas upoważnione przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola we wskazanych godzinach. 

V. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki                  w okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów.

 VI. Wyrażam zgodę w razie potrzeby do pomiaru temperatury u mojego dziecka.

 VII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

 

 

 

 

Białystok, dnia .......................        ........................................                ………………………

                                                                podpis matki                                   podpis ojca                                             

 

1.Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.”

 

 

Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka

do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku

w okresie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów

 prawa jest: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku

                                                                             

 z siedzibą przy ul. Kawaleryjskiej 70A, kod pocztowy 15- 325 Białystok.

 adres e-mail do korespondencji:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Białymstoku jest Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Kułakowska, adres e-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu ustalenia dostępu dziecka do opieki przedszkolnej oraz przeprowadzenia badań temperatury ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi   lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).

 • kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu,  informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych),

• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;

• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna. Odmowa  może wpłynąć na odmowną decyzję w sprawie objęcia dziecka  opieką przedszkolną.

Białystok dn………………………….             …………………………………………………………………

                                                                                                       Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą

 

Załącznik nr 2

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka)

/Rodzice wstawiają tylko dane osób upoważnionych /

Lp.

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr dowodu osobistego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.