PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W BIAŁYMSTOKU

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno -   kulturalnym i przyrodniczym.

 

Program Wychowawczy został opracowany przez zespół nauczycieli w składzie:

Dorota Rutkowska

Krzysztofa Złotorzyńska

i został zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2016 r.
Założenia programu

 • Główne cele pracy wychowawczej:
 1. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
 2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.

 

 • Cele operacyjne:
 1. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.
 2. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań .
 3. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań
 4. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zadawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
 5. Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym- budowanie relacji: dziecko-nauczyciel-rodzic.

 

 • Spodziewane efekty:

 

Ukształtowanie dziecka:

 • empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych;
 • rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
 • ceniącego wartości moralne;
 • tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi;
 • posiadającego umiejętność współżyciaw społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 • znającego swoje prawa i obowiązki;
 • posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 • rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

 

Sposoby realizacji programu

 

 • W stosunku do dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

 • rozmowy i dyskusje;
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
 • czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi ;
 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
 • stworzenie kodeksu właściwych zachowań  współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania;
 • ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad.

 

 

 

 

 • W stosunku do rodziców:
 • zapoznanie z programem wychowawczym Przedszkola Samorządowego Nr 1 oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
 • zaopiniowanie programu wychowawczego;
 • realizowanie programu w domu przez rodziców;
 • organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu;
 • udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.      

 

 

 • W stosunku do nauczycieli:
 • prowadzenie zajęć koleżeńskich;
 • wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć;
 • integracja nauczycieli podczas przygotowania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel –dziecko

 

 

 • Metody pracy:
 • zabawy organizowane i spontaniczne, drama;
 • twórczość plastyczna i artystyczna dzieci;
 • dobór i przybliżenie odpowiedniej literatury dziecięcej;
 • organizacja imprez integracyjnych.

 

 • Formy pracy:
 • w małych zespołach;
 • w zespołach całą grupą;
 • indywidulanie z dzieckiem.

 

 • Ewaluacja programu:

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej:

 • plany, zapisy w dziennikach;
 • arkusze obserwacji, hospitacje diagnozujące;
 • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli.

 

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:

 • ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami;
 • protokoły zebrań z rodzicami;
 • informacja zwrotna od rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki przedszkolaka

 

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikającej z Konwencji  Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 4. poszanowania jego godności osobistej;
 5. poszanowania własności;
 6. opieki i ochrony;
 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 8. akceptacji jego osoby.

 

 • W naszej placówce wychowanek ma prawo do:
 1. zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji;
 2. zdrowego jedzenia;
 3. zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości;
 4. badania i odkrywania;
 5. kontakty i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;
 6. rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;
 7. decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań;
 8. poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji;
 9. zrozumiałego dla sienie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

 

 • W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:
 1. przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;
 2. nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;
 3. zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne ;
 4. nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;
 5. po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
 6. umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;
 7. szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
 8. zachować zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
 9. nie przeszkadzać odpoczywającym;
 10. poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki rodziców

 

 • Prawa rodziców do:
 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb;
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metodudzielania pomocy dziecku;
 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo-wychowawczej przedszkola;
 5. uczestnictwa w przeprowadzonych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka;
 6. uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko, według zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach prowadzonych ze specjalistami na terenie placówki;
 7. aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko;
 8. uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;
 9. służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.
 • Obowiązki rodziców:
 1. przestrzegania statutu przedszkola;
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce;
 3. respektowanie uchwał organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady rodziców;
 4. przyprowadzenie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie;
 5. dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
 6. po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;
 7. w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieką dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
 8. kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp.;
 9. informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;
 10. zapoznanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych.
 11. rodzice dziecka podlegającegospełnianiu obowiązku szkolnegoobowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia.
 12. rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dni powrotu dziecka do przedszkola.

 

 

Dziecięcy kodeks zachowań

 

 • Chcemy :
 • pomagać sobie wzajemnie;
 • być uprzejmi;
 • bawić się zgodnie;
 • szanować własność innych;
 • słuchać poleceń dorosłych;
 • dbać o książki i zabawki;
 • dbać o czystość i porządek;
 • szanować pracę innych;
 • okazywać, co myślimy i czujemy.

 

 • Nie możemy:
 • bić, popychać i wyrządzać krzywdy innym;
 • przeżywać i wyśmiewać innych;
 • przeszkadzać innym w zabawie i w pracy;
 • niszczyć pracy innych;
 • krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć;
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu;
 • oddalać się od grupy, podczas wyjścia w teren.

 

 

Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych

 

 • Formy nagradzania, wyróżniania:

 

 • nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni;
 • nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
 • obdarzania dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększenie zakresu jego samodzielności;
 • przywilej wykonania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej;
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;

 

 • Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:
 • tłumaczenie, wyjaśnienie;
 • wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
 • ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenia dziecku, aby je skłonić do autorefleksji;
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju;
 • modelowanie zachowania-empatia;
 • odsunięcie od zabawy-kącik ciszy.

 

 

 

 

 

 

 

Plan działań wychowawczych

 

 • Grupa 3-latków

Cel: Przystosowanie dzieci do życia w nowym środowisku oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

 

 • Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:

 • ma poczucie bezpieczeństwa;
 • ma dużo swobody;
 • potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania;
 • potrafi samodzielniedecydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycielki różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
 • współpracuje z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych i porządkowych;
 • uczestniczy w rozmowach z nauczycielką indywidualnie lub w małych grupach;
 • stosuje się do najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu;
 • ufnie i bezpośrednio odnosi się do osób dorosłych.

 

 • Grupa 4- latków

Cel: Dziecko czynnie poznaje życie w grupie i znajduje w niej swoje miejsce.

 

 • Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:

 • zna zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich;
 • potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi;
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych;
 • sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami;
 • nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z ułomnościami;
 • opiekuje się nowo przybyłymi kolegami;
 • planuje własne działania, gromadzi informacje o sobie;
 • potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Grupa 5-latków

 

Cel: Rozwijanie umiejętności i zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem.

 

 • Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:

 • radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych;
 • zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje form aktywności i wyrażania ich;
 • potrafi wyrazić słowami swój problem, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać;
 • wyraża się w jasny i zrozumiałydla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych;
 • współdziała w zespole podczas zabaw czynnościowych i prac porządkowych;
 • potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań;
 • współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi;
 • próbuje samodzielnie rozwiązać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postepowania;
 • rozumie wartości koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości;
 • przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczenia.

 

 • Grupa 6-latków

Cel: Rozwijanie samooceny, samokontroli w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych

 

 • Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:

 • rozumie, jak odnosić się do innych i okazywać szacunek;
 • potrafi być samodzielnie, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych, prac użytecznych na rzecz grupy i przedszkola;
 • potrafi rozróżniać, wartościować normy i zasady dobrego i złego postępowania, własnego i kolegów;
 • umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie i słusznie podejmować decyzje;
 • nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi jasno wyrażać swoje myśli i potrzeby;
 • okazuje szacunek dla pracy wszystkich pracowników przedszkola;
 • jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej wartości na podstawie przykładów z życia grupy, literatury itp.;
 • stosuje się do podstawowych przepisów savoir-vivre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Efekty działań wychowania patriotycznego

 

Cel: Kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju i rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych oraz cech charakteru dobrego Polaka – patrioty.

 

Dziecko:

 • zna historię własnej rodziny ( znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania);
 • właściwy, emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych;
 • pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych ( legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje , tańce);
 • właściwy stosunek do symboli narodowych ( godło, hymn, sztandar);
 • nauczy się tolerancji;
 • pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny
 • będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.