Informacja - ochrona danych

Szanowni rodzice i opiekunowie prawni naszych wychowanków,

Z uwagi na okoliczność, że z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku, jako Administrator danych jest zobligowane do poinformowania wszystkich osób, których dane są przetwarzane w placówce o ich uprawnieniach. Strona internetowa naszej placówki jest dogodnym do tego miejscem.

Kom Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70 A, 15-325 Białystok.

 2. Z inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku skontaktować się można pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektorem Ochrony Danych jest r.pr. Justyna Kułakowska.

 3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy tj. m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz dokonywania koniecznej archiwizacji danych.

- art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody rodzica/opiekuna prawnego - w sytuacji zbierania danych innych niż te określone przepisami prawa, uzyskiwania zgody na publikację sukcesów dziecka lub też jego wizerunku na stronie internetowej. Dane takie zbierane są m.in. w celu organizacji wyjazdów, projektów współfinansowanych ze środków UE, budowania pozytywnego wizerunku placówki.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i organów publicznych – na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (firmy informatyczne, prawnicze, biura podróży) wyłącznie w celach, o których decyduje Przedszkole. Administrator dokłada należytej staranności, by podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Przedszkola były zobligowane do poufności i dbałości o adekwatne zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.

 2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych przez czas wymagany przez przepisy prawa. Dane uzyskiwane na podstawie zgody, jak np. dotyczące publikacji osiągnięć dziecka, jego wizerunku itp. przechowywane będą przez 5 lat.

 3. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 4. Przedszkole nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.

 5. Posiada Pani/Pan(w imieniu własnym, jak też w imieniu dziecka) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( np. publikacja wizerunku dziecka) także do wycofania takiej zgody w każdym czasie.

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie opisanym obowiązującymi przepisami prawa, w pozostałym zaś - jest całkowicie dobrowolne.

 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku oświadcza, że wszystkie dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. W stosunku do plików komputerowych używamy indywidualnych, złożonych haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i wyłącznie w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.