Rekrutacja

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA DNI ADAPTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

28-30.08.2018 r.

godz. 16:00-17:00

28.08.2018 r. Zabawy integracyjne rodziców z dziećmi.

                      Zwiedzanie przedszkola.

29.08.2018 r. Zabawy integracyjne rodziców z dziećmi.

                      Zwyczaje w przedszkolu.

30.08.2018 r. Zebranie z rodzicami.

                      Zbieranie pościeli, szczoteczek, ubrań na przebranie.

 

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte, które odbędą się w dniu 6 marca 2018 r. wtorek w godzinach: 16:00- 17:00.

W programie:
- pogadanka z nauczycielami połączona z prezentacją multimedialną,
- zwiedzanie przedszkola,
- zabawy integracyjne.

Zabierz ze sobą kapcie i worek humoru

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1   w Białymstoku

z dnia  9 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów

 oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz.U. z 2017 r., poz. 610),

Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz. 1219),

Zarządzenie nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

zarządza się  co następuje:

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego nr 1  w Białymstoku  na rok szkolny 2018/2019.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

  od 1.03 do 9.03.2018r.

 w godzinach pracy  przedszkola

 

od 1.06 do 06.06.2018 r.

w godzinach pracy przedszkola

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 do 23.03.2018 r.

 do godz. 12:00

do 19.06.2018 r.

 do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  27.03.2018 r.

  o godz. 15:00

21. 06.2018 r.

 o godz.15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola  w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy

 do 05.04.2018 r.

 w godzinach pracy przedszkola

do 22.06.2018 r.

 w godzinach  pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  10.04.2018 r.

25.06.2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019

 

                                                                                                                           ..................Maria Lisowska............

                                                                                                                                Podpis i pieczątka dyrektora Przedszkola

Zarządzenie Nr 186 17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r.

 

 

Zapisz dziecko do przedszkola
Twoje dziecko ma 3, 4, 5 lub 6 lat? Planujesz zapisać je do przedszkola publicznego? A może chcesz zmienić przedszkole, do którego teraz chodzi? Znajdziesz tu ogólne informacje, jak zapisać dziecko do przedszkola. Szczegółowych informacji o rekrutacji szukaj w przedszkolu lub na stronie twojego urzędu miasta: naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

 

Jak to zrobić
Jeśli twoje dziecko chodzi już do przedszkola i chcesz, żeby nadal do niego chodziło — złóż u dyrektora deklarację kontynuowania edukacji w tym przedszkolu. Wzór deklaracji otrzymasz w przedszkolu. Zrób to najpóźniej 7 dni przed rekrutacją. Jeśli twoje dziecko chodzi już do przedszkola, ale chcesz, żeby chodziło do innego — weź udział w rekrutacji do przedszkola. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić. Jeśli chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola — weź udział w rekrutacji do przedszkola. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Kto może zapisać dziecko do przedszkola
Rodzice albo opiekunowie prawni dziecka.
Opiekun prawny dziecka
to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Ile lat może mieć dziecko
Dziecko może zacząć chodzić do przedszkola, kiedy ma 2,5 roku.
Dzieci, które mają 6 lat, muszą chodzić do przedszkola. Dlatego — jeśli twoje dziecko ma 6 lat — możesz mieć pewność, że urząd gminy lub miasta zapewni dla niego miejsce w przedszkolu. Urząd gminy lub miasta musi zapewnić również miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom, które mają 4 i 5 lat i ich rodzice chcą, żeby chodziły do przedszkola.

Kiedy zapisać dziecko do przedszkola
Terminy zapisów znajdziesz na stronie internetowej twojego urzędu miasta lub gminy. Znajdziesz tam też listę przedszkoli, które uczestniczą w rekrutacji, z informacją o liczbie wolnych miejsc.
Jeśli chcesz zapisać dziecko do przedszkola nie tam, gdzie mieszkasz (w innej gminie lub innym mieście), również możesz wziąć udział w rekrutacji. Pamiętaj jednak, że przedszkole w pierwszej kolejności przyjmie dzieci ze swojej gminy. Jeśli po zakończeniu rekrutacji dla dzieci ze swojej gminy, zostaną jeszcze wolne miejsca, przedszkole może przyjąć dzieci z innej gminy. Dowiedz się w wybranym przedszkolu, czy są jeszcze wolne miejsca lub kiedy będzie rekrutacja uzupełniająca. Zasada ta dotyczy też oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Co zrobić
1. Wybierz przedszkole publiczne, do którego chcesz zapisać dziecko.
2. Skontaktuj się z wybranym przedszkolem i dowiedz się, kiedy rozpoczyna ono rekrutację oraz czy prowadzi ją przez internet.
3. Teraz masz dwie możliwości:
4. Jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet:

  • odwiedź  przedszkole,

  • weź wniosek o przyjęcie do przedszkola,

  • wypełnij wniosek,

  • złóż gotowy wniosek w tym przedszkolu,

5.   Jeśli przedszkole będzie prowadziło rekrutację przez internet:

  • wejdź na stronę internetową urzędu miasta

  • zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej,

  • wypełnij formularz i wskaż przedszkola, do których chcesz zapisać twoje dziecko. Wyświetlą Ci się wszystkie przedszkola, które biorą udział w rekrutacji elektronicznej w twojej gminie lub w twoim mieście. Możesz wybrać maksymalnie trzy przedszkola. Pamiętaj, żeby zaznaczyć je w odpowiedniej kolejności: jako pierwsze wskaż to, na którym najbardziej ci zależy. Jeśli twoje dziecko nie dostanie się do pierwszego z nich, to możliwe, że dostanie się do drugiego lub trzeciego w rekrutacji uzupełniającej,

  • kliknij przycisk, który potwierdzi zakończenie rejestracji. Urząd może cię poprosić o wydrukowanie dokumentów. Zanieś je wtedy do przedszkola.

6.  Czekaj na ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci.
7. Gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola — potwierdź swoje zgłoszenie i przynieś dodatkowe dokumenty (jeśli są potrzebne).
8.  Czekaj na ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
9.  Jeśli twoje dziecko zostało przyjęte, podpisz umowę z przedszkolem.

Gdzie złożyć wniosek
•  w  przedszkolu — jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet,
•  zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej i tam złóż swój wniosek — jeśli przedszkole bedzie prowadziło rekrutację przez internet.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować
• wniosek o przyjęcie do przedszkola — jeśli składasz wniosek bezpośrednio w przedszkolu, a nie przez internet. Możesz go dostać w przedszkolu oraz urzędzie miasta lub gminy,
• jeśli składasz wniosek przez internet, urząd może cię poprosić o dostarczenie dokumentów. Postępuj wtedy zgodnie ze wskazówkami, które dostaniesz na platformie rekrutacyjnej.

Jakie są zasady rekrutacji do przedszkoli
W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
•  dziecko z rodziny wielodzietnej,
•  dziecko z niepełnosprawnością,
•  dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
•  dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
•  dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Ponadto każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. Pamiętaj, że gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu pięciolatkowi.

Dodatkowe dokumenty
Złóż dodatkowe dokumenty, które jeśli:
•  dziecko jest z rodziny wielodzietnej:
o oświadczenie o wielodzietności rodziny. Oświadczenie napisz samodzielnie.
•  w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością:
o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
•  jesteś samotnym rodzicem:
o  prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica,
o oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oświadczenie dostaniesz w przedszkolu albo urzędzie gminy lub miasta. Możesz je też napisać samodzielnie.
•  wychowujesz dziecko w w rodzinie zastępczej:
o  dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Kiedy kończy się rekrutacja
Sprawdź w urzędzie miasta lub gminy.


Co zrobić, jeśli twoje dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola
1. Możesz odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. W tym celu:
o  poproś komisję rekrutacyjną, żeby uzasadniła dlaczego nie przyjęła twojego dziecka. Zrób to najpóźniej 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,
o  złóż u dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Zrób to najpóźniej 7 dni od otrzymania takiego uzasadnienia. Jeśli dyrektor też odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.
2. Możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej:
o  jeśli przedszkole nie prowadziło rekrutacji przez internet:
- wejdź na stronę urzędu miasta lub gminy,
- sprawdź, które przedszkola mają jeszcze wolne miejsca i kiedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca,
- weź udział w rekrutacji uzupełniającej. Wygląda ona tak samo, jak pierwsza rekrutacja.
jeśli przedszkole prowadziło rekrutację przez internet — sprawdź listy dzieci przyjętych w kolejnym przedszkolu wpisanym we wniosku

Druki na stronie: naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.